Revize plynových zařízení

co nabízíme

Regulační stanice plynu je soubor zařízení pro regulaci (snižování) tlaku plynu, včetně zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení tohoto tlaku. Za regulační stanice se považují zařízení snižující tlak s nejvyšším vstupním tlakem do 16 barů (1,6 MPa) a výpočtovým průtokem nad 200 m3/h a zařízení se vstupním tlakem od 16 barů (1,6 MPa) do 100 barů (10 MPa) bez určení minimální hodnoty průtoku plynu.

Plynovod od předávacího místa plynu (zpravidla hlavního uzávěru plynu) ke vstupnímu připojení spotřebiče. Do této kategorie plynovodů spadají rozvody zemního plynu v obytných, komerčních a veřejně přístupných budovách.

Průmyslový plynovod je plynovod pro průmyslové využití s provozním tlakem vyšším než 0,5 baru (50 kPa, 0,05 MPa) nebo plynovod v budovách s provozním tlakem vyšším než 5 barů (500 kPa, 0,5 MPa). Průmyslové využití je obecně chápáno jako soubor navazujících činností sloužících k následnému průmyslovému („masovému“, hromadnému) využití produktů spalování paliva přivedeného ke spotřebiči plynovodem.

Nízkotlaké, středotlaké plynovody a přípojky zahrnují plynové rozvody ležící od rozvodného (distribučního) potrubí po předávací místo (zpravidla hlavní uzávěr plynu).

Jedná se jak o kotle s výkonem do 50 kW, tak ale i další plynové spotřebiče typu sporáků, karem nebo lokálních plynových topidel.

Jedná se o spotřebiče s výkonem nad 50 kW a zejména skupiny spotřebičů označované termínem plynové kotelny. Tyto spotřebiče mohou sloužit jak pro vytápění objektů, tak i pro přípravu teplé vody.

Mezi průmyslové plynové pece a průmyslová tepelná zařízení se řadí např. ohřevy pánví, ohřevy zápustek, spalovací komory, ohřívače vzduchu, formovací stroje otápěné plynem, sušárny a plynové pece pro spalování odpadků.

Do kategorie stabilních plynových motorů spadají zejména kogenerační jednotky. Jedná se o zařízení, na která se dříve revize/kontroly nedělaly, protože nebyla zařazena mezi vyhrazená plynová zařízení. Situace se změnila s účinností nového zákona resp. nařízení vlády tj. od 1. 7. 2022, kdy je třeba na těchto zařízeních kromě samotného servisu motorů provádět také revize/kontroly.

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., který stanovuje požadavky na zajištění bezpečnosti provozu plynových zařízení v § 14 ukládá provozovateli povinnost vypracovat místní provozní řád do 1 měsíce od zahájení provozu zařízení. Výchozím podkladem pro jeho zpracování zpravidla bývá projektová a dodavatelská dokumentace nebo návod k obsluze od výrobce zařízení.

Provozní technickou dokumentaci tvoří:

Máte problémy s neustálým sledováním termínů revizí, kontrol a školení spojených s provozem Vašeho zařízení? Potom Vám můžeme nabídnout službu ve formě hlídání těchto termínů a automatické upozorňování na blížící se potřebu opětovného provedení revizí, kontrol, servisu, školení, ... potřebných pro provoz Vašeho zařízení.


X

revize a kontroly


Revize plynových zařízení si jsou povinni zajišťovat jejich majitelé (provozovatelé, provádění revizí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby).

Revize tudíž nejsou pro domácnosti ze zákona povinné, nicméně pokud se jedná o plynové zařízení provozované společenstvím vlastníků, tak je revize třeba zajišťovat, protože provozovatelem je právnická osoba. Domácnosti jsou dle § 62 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) povinny udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Každá revize/kontrola plynového zařízení má danou platnost, kterou je třeba pravidelně obnovovat. Dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb. jsou stanoveny lhůty revizí a kontrol plynových zařízení dle následující tabulky.


Tabulka 1 – Periody revizí a kontrol plynových zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

DRUH REVIZEPERIODA

Provozní revize

1 x za 3 roky*

Kontrola

1 x za rok (kromě roku, kdy je prováděna provozní revize)

Výchozí revize

před uvedením zařízení do provozu – její provedení zajišťuje dodavatelská společnost
Tlaková zkouškaZpravidla součástí výchozí revize. Její platnost je maximálně 6 měsíců.
Dále se provádí po stavbě/rekonstrukci plynovodu v délce větší než 3 m, pokud byl plynovod déle než 6 měsíců bez plynu, pokud byly prováděny zásahy mající vliv na těsnost plynovodu, v případě odůvodněného podezření na porušení těsnosti plynovodu.
Servisní prohlídka spotřebičůzpravidla 1 x za rok**

*  Mimo pravidelné lhůty je třeba provést provozní revizi také při převodu plynovodu na jiný než zemní plyn, při jeho rekonstrukci, po skončení zkušebního provozu, po zásazích, které mohly mít vliv na jeho bezpečnost a spolehlivost, po odstavení delším než 6 měsíců nebo po nuceném odstavení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.
** Zatímco perioda provádění kontrol a revizí plynových zařízení je stanovena legislativně, četnost provádění servisních prohlídek plynových spotřebičů určuje vždy výrobce plynového spotřebiče v návodu k obsluze a servisu.

Vyhotovení výchozí revize je povinna zajistit společnost, která provedla montáž plynového zařízení před jeho předáním uživateli a provádí jí revizní technik plynových zařízení.

Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uschovat po celou dobu životnosti zařízení!

Pro provedení výchozí revize jsou potřeba následující podklady:


Revize se provádí nejméně 1 x za 3 roky. Provozní revize by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost.

Provozní revize se dále provádí také v případech:


Pro provedení provozní revize budete potřebovat:

Zprávy o provozních revizích musí být uloženy u provozovatele po dobu nejméně 6 let.


Kontrola plynového zařízení se provádí jednou ročně kromě roku, kdy je prováděna provozní revize plynového zařízení. Kontrola by měla být provedena do posledního dne měsíce, ve kterém vyprší její platnost.


Výrobci plynových spotřebičů doporučují pravidelnou servisní prohlídku pro bezporuchový a bezpečný provoz jejich spotřebičů zpravidla s roční periodou.

Pro plynové spotřebiče, které jsou v záruční době, je servisní prohlídka podmínkou dodržení záruky na plynový spotřebič.

Servisní prohlídky prováděné po konci záruky zajišťují dlouhodobou funkčnost a bezpečný provoz plynového spotřebiče.

Tyto prohlídky neprovádí revizní technik, ale servisní pracovník mající osvědčení o proškolení od jednotlivých výrobců/distributorů plynových spotřebičů.


kontakt
  • kontakt
  • fakturační údaje
  • certifikáty a osvědčení
Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Osvědčení - c, e, f, g
Osvědčení - G4
Benešovo nábřeží 3716/2Benešovo nábřeží 3716Oprávnění - c, e, f, g
Oprávnění - včetně G4
760 01 Zlín760 01 Zlín
tel: 734 681 112IČO: 03369315
e-mail: info@revizeplynuzlin.czDIČ: CZ8311144589Informace o zpracování osobních údajů